Evaluaties & rapporteren

De leerlingen krijgen maandelijks een rapport. Hierin wordt zowel aandacht gegeven aan de attitudes als aan de leerresultaten.
De leerlingen krijgen éénmaal per trimester een uitgebreid attituderapport. Verschillende vaardigheden en houdingen van de leerling worden dan belicht.
Eindrapporten: het schooljaar is ingedeeld in 2 periodes. De eerste gaat tot Kerstmis, de tweede tot einde schooljaar.
Het eerste trimester in het eerste leerjaar beschouwen we als een inloopperiode. Alle leerlingen moeten de nodige kansen krijgen om zich aan te passen en geremedieerd te worden. Daarom krijgen ze per vak een waardecijfer. Het toekennen van echte punten begint pas vanaf het tweede semester. Op het einde van het eerste leerjaar krijgen de kinderen een totaal per vak. Wiskunde en Nederlands worden ook uitgedrukt in procenten. Het totaal van alle vakken wordt niet gemaakt.
In het tweede en derde leerjaar ontvangen de leerlingen op het einde van iedere periode een totaalresultaat per vak, het totaal van Nederlands en wiskunde krijgt u ook in procenten. De vakken worden niet samengeteld.
Vanaf het vierde leerjaar krijgen de leerlingen op het einde van deze periodes een totaalresultaat van alle vakken, uitgedrukt in punten en procenten.
Mededelingen eigen aan de klas geeft de klasleraar via de schoolagenda.
Mededelingen die de hele school aanbelangen komen maandelijks bij u via “Focus”. Informatie over sport, ouderraad,… vindt u hierin. In september krijgt elke leerling ook het schoolreglement (ook hier te raadplegen ).
Mededelingen kunnen ook digitaal verstuurd worden o.a. via Gimme en i-communicatie. U bent vrij om in het begin van het schooljaar hiervoor uw e-mailadres op te geven.

Print Friendly, PDF & Email